ಸಿಲ್ಕ್

ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಜಕರು,

Contact us for more detail

Member Secretary & CEO,
Central Silk Board,
CSB Complex,
B.T.M. Layout, Madivala,
Hosur Road,
Bangalore – 560 068,
Karnataka State.
INDIA.
silks Phone: +91 80 26282699, 26282100
silks Fax: +91 80 26681511


Director ,
North Eastern Space Applications Centre
Department of Space, Government of India
Umiam -793103 (Meghalaya)
silks Tel:  +91 364 2570141
silks Fax: +91 364 2570139
silks Email:  s.sudhakar@nesac.gov.in
silks URL: www.nesac.gov.in